Χαρτες
Συχνες ερωτήσεις
Επικοινωνία με το γραφειο
Συμπληρωμένα Υποδείγματα
Κ
Επικοινωνία με το γραφειο
Επικοινωνία

24/09/2015

Ενδιαφέροντα νομικά θέματα για την κτηματογράφηση στην ΠΕ Σερρών


 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

 

Σχετικά με τη δήλωση κληροτεμαχίων που έχουν κατατμηθεί:

 Από τον κανόνα της απαγόρευσης της κατάτμησης κλήρων σύμφωνα με το άρθρο 1 του α.ν. 431/1968, εξαιρούνται: α) οι περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του α.ν. 431/ 1 968 (οικοπεδικοί κλήροι, κατάτμηση για λόγους δημόσιας ωφέλειας ή μεταβιβάσεις προς το Δημόσιο) , β) οι περιπτώσεις της επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών  από το αρμόδιο Δικαστήριο, και γ) οι περιπτώσεις των συμβολαιογραφικών  πράξεων οι οποίες, παρά το ότι συντάχθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων της απαγόρευσης κατάτμησης των κλήρων, αναγνωρίζονται ως έγκυρες και ισχυρές δυνάμει ειδικών νόμων, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η κατάτμηση αγροτικού κλήρου με έκτακτη χρησικτησία  δεν επιτρέπεται κατά την πάγια άποψη της Νομολογίας (ΑΠ 1 5/2004,  ΕλλΔνη  2004,  1316), τουλάχιστον έως τη δημοσίευση του Ν.  4061 /201 2, με το άρθρο 37 του οποίου καταργήθηκε ο  α.ν. 431/1968 .

Η Μον.Πρ.Βολ. 163/2009 διατύπωσε μία καινοτόμο θέση σε ένα ζήτημα βάσει των ειδικών συνθηκών που συνέτρεχαν στη ένδικη περίπτωση, πλην όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δύναται να αποτελέσει το νόμιμο έρεισμα ώστε να γίνεται αποδεκτή εν γένει η κατάτμηση κλήρων με έκτακτη χρησικτησία .

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την 606/2002 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ), η επικύρωση ανωμάλου δικαιοπραξίας υπό την ισχύ του α.ν. 43 J / 1968 θεράπευε την ακυρότητα και μόνο της σχετικής ανώμαλης δικαιοπραξίας κατατμήσεως, χωρίς να εξαλείφει την κληρουχική  ιδιότητα από τα προκύπτοντα τεμάχια, τα οποία δεν ήταν δυνατόν περαιτέρω να κατατμηθούν , διότι αυτό απαγορευόταν από το γράμμα και το σκοπό των διατάξεων του προαναφερθέντος νόμου.

 

 

Πώς θα δηλώνεται ένα κληροτεμάχιο από συγκληρονόμους οι οποίοι επικαλούνται ποσοστό δικαιώματος μεγαλύτερο από αυτό που τους αντιστοιχεί από την κληρονομιά

 Είναι αποδεκτή η χρησικτησία σε κληροτεμάχιο μεταξύ συγκληρονόμων, όμως για την προσαύξηση του ποσοστού τους οι κληρονόμοι που νέμονται πραγματικά το ακίνητο θα πρέπει να αποδεικνύουν:

  • Είτε ότι οι λοιποί  συγκληρονόμοι  ήταν σε γνώση  ότι ο δηλών το νέμεται διανοία κυρίου αποκλειστικά για λογαριασμό του.
  • Είτε ότι οι λοιποί συγκληρονόμοι έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά.
  • Είτε  χρησικτησία  στο  ποσοστό  που  δηλώνουν  από  άτυπη  διανομή  της κληρονομιάς.

Για την υποβολή δήλωσης του ν.2308/1995 για δικαίωμα από κληρονομιά για την οποία δεν έχει συνταχθεί πράξη αποδοχής πότε προσκομίζεται και ο τίτλος θανόντος

 Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κεφάλαιο 4.2 του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών (ΦΕΚ 3370.Β/ 18.12.201 2), σε περίπτωση εξ'  αδιαθέτου διαδοχής και εφόσον ο δηλών δεν έχει ακόμη προβεί σε αποδοχή κληρονομίας ή     σε έκδοση κληρονομητηρίου, προσκομίζεται υποχρεωτικά και ο τίτλος κτήσης του αποβιώσαντος. Σε περίπτωση μη προσκόμισής της, η δήλωση παραλαμβάνεται αλλά υποδεικνύεται στον πολίτη η εκκρεμότητα και συνιστάται η άμεση προσκόμισή  της  για  την  ορθή  επεξεργασία  του  δηλούμενου  δικαιώματός  του, δεδομένου  ότι τα στοιχεία  του δηλούμενου  ακινήτου προκύπτουν  συνήθως από τον τίτλο του αποβιώσαντος.

 

Σχετικά με τους οικοπεδικούς  κλήρους σε συνοικισμούς κυρωμένων διανομών για τους οποίους δεν έχει γίνει οριστική διανομή

Στις περιπτώσεις  δηλούμενου  δικαιώματος  κυριότητας  επί ακινήτων εντός οικισμού

 για  τον  οποίο  δεν έχει  χωρήσει  οριστική  διανομή,   θα  πρέπει  να

προσκομιστεί από το δηλούντα ο τίτλος στον οποίο στηρίζει το δικαίωμά του, ήτοι ενδεικτικά  συμβολαιογραφική  πράξη  μεταβίβασης  ή  αποδοχή  κληρονομίας  ή δικαστική  απόφαση  για  την  επικύρωση  ανωμάλου  δικαιοπραξίας  ή  έγγραφα ενδεικτικά    χρησικτησίας    ή    νομιμοποιητικά     έγγραφα    για    την    απόδειξη κληρονομικού  δικαιώματος όταν δεν έχει συνταχθεί  αποδοχή   κληρονομίας  κ.λ.π.

 Στην περίπτωση που το ίδιο γεωτεμάχιο δηλωθεί  και από το Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν συντρέχει νόμιμη περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του νόμου για την αναγνώριση  του νεμόμενου  δηλούντα  ως κυρίου  έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και κυρίως η διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 3127/2003 και να υποδειχθούν στο δηλούντα   τα έγγραφα που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του δηλούμενου δικαιώματός του. Κατά την εκτίμηση της Υπηρεσίας του Τμήματος Εποικισμού Σερρών, στις περισσότερες των περιπτώσεων που αφορούν σε οικισμούς για τους  οποίους  δεν  χώρησε  μέχρι  σήμερα  διανομή,  υφίστανται  αποφάσεις  των Επιτροπών   Απαλλοτριώσεων  που  αναφέρουν   τα  ονόματα  των  δικαιούμενων οικοπέδων    εντός    των    οικισμών    αυτών.    Συνακόλουθα,     θα    πρέπει    να παραλαμβάνονται   οι   δηλώσεις   και   κατά   περίπτωση    να    ακολουθείται   η επεξεργασία που κάθε φορά αρμόζει.

 

Σχετικά με τα  γεωτεμάχια που βρίσκονται μέσα σε έκταση η οποία στα διαγράμματα και τους πίνακες της διανομής είναι κοινόχρηστη

Από την Κτηματική Υπηρεσία Σερρών  διευκρινίστηκε ότι η καταγραφή  ενός ακινήτου ως «κοινόν» στους πίνακες της διανομής, δεν σημαίνει συνήθως ότι πρόκειται για κοινόχρηστη έκταση με την έννοια των άρθρων 966επ. Α Κ αλλά  για έκταση που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Συνακόλουθα: α) εάν πρόκειται  για κοινόχρηστη έκταση, θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις για τα κοινόχρηστα (άρθρα 966-971 Α.Κ.), ενώ β) εάν πρόκειται για έκταση που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, θα  εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στα δημόσια κτήματα και κατά περίπτωση, θα εξετάζονται τα έγγραφα  που  προσκομίζει  ο  δηλών   για  την  τεκμηρίωση  του  δικαιώματος  που δηλώνει.

 

 

Ποια  αιτία  κτήσης  θα  καταχωρείται  στη  βάση  δεδομένων  όταν  τίτλος κτήσης είναι αποφάσεις επικύρωσης ανώμαλης δικαιοπραξiας

 Στις περιπτώσεις που τίτλος κτήσης ενός δικαιώματος είναι δικαστική απόφαση επικύρωσης ανωμάλου δικαιοπραξίας, στο πεδίο «είδος εγγράφου» θα καταχωρείται «δικαστική απόφαση» και στο πεδίο «αιτία κτήσης» θα καταχωρείται η αιτία της ανώμαλης δικαιοπραξίας που επικυρώθηκε όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα έγγραφα (π.χ. αγορά, δωρεά, γονική παροχή κ.λ.π.).