Χαρτες
Συχνες ερωτήσεις
Επικοινωνία με το γραφειο
Συμπληρωμένα Υποδείγματα
Κ
Επικοινωνία με το γραφειο
Επικοινωνία με το γραφειο

Συχνές Ερωτήσεις.

Βασικά ερωτήματα

Τι είναι το Κτηματολόγιο;

Είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σ΄αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους. Δεν έχει την έννοια του φορολογικού ελέγχου.

Τι είναι η Σύνταξη του Κτηματολογίου (κτηματογράφηση)

Η σύνταξη του κτηματολογίου ("κτηματογράφηση") μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Κατά την καταγραφή ενός εμπράγματου δικαιώματος καταγράφονται επίσης και μια σειρά νομικών πληροφοριών (ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, στοιχεία της πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα κ.λπ.). Επιπροσθέτως, τα γεωτεμάχια απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές και εμβαδά.

Συνεπώς, η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Στάδια κτηματογράφησης

Η διαδικασία κτηματογράφησης έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που ξεκινά με την κήρυξη μιας περιοχής υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Συνοπτικά, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  1. Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους στα Γραφεία Κτηματογράφησης και καταχώριση των δηλώσεων σε ψηφιακή βάση.
  2. Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τη διαδικασία της υποβολής δηλώσεων και έχουν τύχει επεξεργασίας από νομικούς και τοπογράφους.
  3. Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) στα Γραφεία Κτηματογράφησης για διάστημα δύο μηνών και αποστολή αποσπασμάτων στους δικαιούχους προς ενημέρωσή τους.
  4. Υποβολή ενστάσεων ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών επιτροπών ή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατά περίπτωση – από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον- για διάστημα δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού.
  5. Αναμόρφωση των κτηματολογικών στοιχείων μετά την εξέταση των ενστάσεων και των αιτήσεων διόρθωσης και σύνταξη των τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. Οι εγγραφές που εμφανίζονται στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες ονομάζονται Αρχικές Εγγραφές, καθώς αποτελούν την πρώτη (αρχική) εγγραφή στο κτηματολόγιο.
  6. Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του παλαιού Υποθηκοφυλακείου.

Πότε ξεκινά και πως ολοκληρώνεται η κτηματογράφηση σ΄ έναν ΟΤΑ;

Η κτηματογράφηση ξεκινά με την απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ με την οποία κηρύσσει μια περιοχή υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης του ΥΠΕΚΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την οποία κηρύσσεται περαιωμένη η κτηματογράφηση και ορίζεται η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή. Η πρώτη φάση της κτηματογράφησης είναι η υποβολή δηλώσεων από τους πολίτες που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα της συγκεκριμένης υπό κτηματογράφηση περιοχής.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Κτηματολογίου και Υποθηκοφυλακείου;

Συνοπτικά, το Κτηματολόγιο είναι ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Με την καταγραφή στο κτηματολόγιο επιτυγχάνουμε την πλήρη καταγραφή της πληροφορίας που αφορά σε κάθε ακίνητο, συνδυάζοντας τη χωρική με τη νομική πληροφορία. Ως προς την εγγύηση της νομικής πληροφορίας, η υπεροχή της κτηματολογικής βάσης έγκειται στο ότι είναι κτηματοκεντρικά δομημένη. Δηλαδή, παρέχει τη δυνατότητα έρευνας με βάση το ακίνητο και όχι το πρόσωπο, όπως συμβαίνει σήμερα στα Υποθηκοφυλακεία. Ως προς την τεχνική πληροφορία, η κτηματολογική βάση εξασφαλίζει στον πολίτη πρόσβαση στα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου, που σήμερα δεν είναι καταγεγραμμένα σε καμία βάση. Επιπλέον, στο κτηματολόγιο καταγράφονται δικαιώματα που σήμερα δεν είναι καταχωρισμένα σε καμία βάση δεδομένων, όπως είναι η συνήθης στην ελληνική περιφέρεια άτυπη πρακτική της χρησικτησίας.

Τι είναι ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου);

Ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου είναι ο μοναδικός για κάθε ακίνητο 12ψήφιος αριθμός, με τον οποίο γίνεται εύκολα και γρήγορα η αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου. Κάθε ένα από τα ψηφία που τον αποτελούν προσδιορίζει συγκεκριμένη πληροφορία πχ Νομό στο οποίο βρίσκεται το γεωτεμάχιο, Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα ή Κοινότητα, τον «κτηματολογικό τομέα», την «κτηματολογική ενότητα» και τέλος τον αύξοντα αριθμό του γεωτεμαχίου εντός της ενότητας.

Τι είναι η Αρχική Κτηματολογική Εγγραφή;

Αρχική Κτηματολογική Εγγραφή είναι η πρώτη εγγραφή ενός ακινήτου στο Κτηματολόγιο, δηλαδή η εγγραφή που εμφανίζεται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω στην εγγραφή αυτή στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος.

Τι γίνεται με τα ακίνητα που δεν θα δηλώσει κανείς;

Τα ακίνητα αυτά καταγράφονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, η οποία διαρκεί περίπου 4 χρόνια, ακολουθεί προθεσμία 5 ετών (ή 7 για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού) που προβλέπεται από το νόμο για την αμφισβήτηση των αρχικών εγγραφών γενικά και ειδικότερα για τη διόρθωσή τους από «αγνώστου ιδιοκτήτη» σε γνωστού. Ειδικά για τις περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999, η παραπάνω προθεσμία είναι δωδεκαετής (12) για τους κατοίκους του εσωτερικού και δεκατετραετής (14) για τους κατοίκους εξωτερικού (τελευταία παράταση με το ν.4164/2013).

Ποιο είναι το όριο ανοχής ενός ΚΑΕΚ; Είναι κοινό για κάθε ΚΑΕΚ;

Το όριο ανοχής είναι διαφορετικό για κάθε ΚΑΕΚ και εξαρτάται από το σχήμα και το εμβαδόν κάθε ακινήτου. Το όριο ανοχής για κάθε ΚΑΕΚ είναι γνωστό στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο. Επίσης, ο τοπογράφος μπορεί να το υπολογίσει με βάση τον σχετικό μαθηματικό τύπο, που υπάρχει στις Οδηγίες προς τους μηχανικούς.

Η αίτηση για έκδοση και χορήγηση κτηματογραφικού διαγράμματος είναι δυνατόν να γίνει στα κεντρικά γραφεία της ΕΚΧΑ ΑΕ;

Η αίτηση για κτηματογραφικό διάγραμμα γίνεται αποκλειστικά στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Διαδικασία κοινοποίησης ομόρων

Εφόσον η αίτηση διόρθωσης γίνει αποδεκτή από τον Προϊστάμενο του ΚΤ/ΓΡ και επηρεάζει δικαιώματα όμορων δικαιούχων, ο νόμος προβλέπει την κοινοποίηση της αίτησης, με ποινή απαραδέκτου, στους όμορους δικαιούχους. Ο Προϊστάμενος ορίζει εύλογη προθεσμία, μέσα στην οποία οι όμοροι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως τις απόψεις τους.

Κτηματογράφηση

Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο Κτηματολόγιο;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2664/1998. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (πχ εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π.)

Έχω υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Υπάρχει περίπτωση να κληθώ στο Γραφείο Κτηματογράφησης;

Ναι, αν δεν έχετε υποβάλει τοπογραφικό διάγραμμα και το ακίνητο δεν έχει διεύθυνση ή δεν εντοπίζεται με τα στοιχεία που έχετε συνυποβάλει, θα κληθείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης προκειμένου να υποδείξετε το ακίνητό σας στους χάρτες που θα σας υποδειχθούν από το προσωπικό του Γραφείου.

Πότε θα πληρωθεί το μεταβλητό τέλος κτηματογράφησης 1‰ ; Θα πληρωθεί από κάθε συνδικαιούχο ή από όλους μαζί (δηλαδή επιμερίζεται);

Το μεταβλητό τέλος κτηματογράφησης 1‰ θα καταβληθεί όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης και μάλιστα μόνο από τους κυρίους και επικαρπωτές. Το τέλος αυτό καθορίζεται επί μιας οιωνεί αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, που προκύπτει από την τιμή ζώνης, την παλαιότητα και τον όροφο, αφού αφαιρεθούν είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ από την αξία του ακινήτου. Στην περίπτωση συνδικαιούχων οι είκοσι χιλιάδες ευρώ αφαιρούνται για κάθε δικαιούχο και επί του ποσού που απομένει υπολογίζεται το ποσοστό 1‰, το οποίο και επιμερίζεται στους συνδικαιούχους.

Πως δηλώνεται η χρησικτησία και ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;

Έκτακτη χρησικτησία: Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) είτε θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασµό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ., µισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, συµβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων, έγγραφα υποθηκών και λοιπών βαρών επί του ακινήτου, συµβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου, Ε9 κ.λπ.). Επίσης, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράµµατος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεµαχίου µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς επί του ψηφιακού χάρτη της περιοχής.Μετά την Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων δεν επιτρέπεται να υποβληθεί δήλωση δικαιώματος με αιτία κτήσης την χρησικτησία για ακίνητο, το οποίο έχει καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Τι θεωρείται βοηθητικός χώρος; Πότε οι αποθήκες και τα πάρκινγκ δηλώνονται ως ξεχωριστό δικαίωμα και αντίστοιχα πληρώνουν;

Βοηθητικός χώρος είναι οι αποθήκες και τα πάρκινγκ, τα οποία δηλώνονται στο Κτηματολόγιο μόνο εφόσον είναι αυτοτελείς χώροι, δηλαδή έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο.

Έχω δικαίωμα υψούν («αέρας») σε ένα ακίνητο. Δηλώνεται στο Κτηματολόγιο;

Το δικαίωμα υψούν αποτελεί ξεχωριστό δικαίωμα όταν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας από την οποία προκύπτει αδόμητη επιφάνεια, δηλαδή έχει χιλιοστά στο οικόπεδο. Υπό αυτήν την προϋπόθεση δηλώνεται κανονικά ως δικαίωμα στο Κτηματολόγιο.

Μπορώ να κάνω δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο με δικαίωμα για το οποίο έχω μόνο προσύμφωνο;

Το προσύμφωνο είναι πράξη μη μεταγράψιμη στο Υποθηκοφυλακείο, συνεπώς δεν σας κατοχυρώνει ότι κατέχετε το ακίνητο. Θα πρέπει να προβείτε σε διόρθωση τέτοιου είδους εκκρεμοτήτων προκειμένου να υποβάλετε τη δήλωσή σας στο Κτηματολόγιο. Σημειώστε ιδιαίτερα το εξής: Αν έχουν συμπληρωθεί 20 χρόνια από την υπογραφή του προσυμφώνου και κατέχετε το ακίνητο, τότε μπορείτε να το δηλώσετε με τίτλο δικαιώματος έκτακτης χρησικτησίας και να προσκομίσετε το προσύμφωνο ως αποδεικτικό της άσκησης χρησικτησίας.

Έχω υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο και τώρα θέλω να πουλήσω το ακίνητό μου. Είναι απαραίτητη η επισύναψη πιστοποιητικού Κτηματολογίου;

Όχι, δεν απαιτείται επισύναψη πιστοποιητικού ή βεβαίωσης υποβολής δήλωσης για να μεταβιβάσετε το ακίνητό σας. Ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να δηλώσει το ακίνητο που αποκτά τώρα στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, και μάλιστα εντός ενός μηνός από την ημέρα που θα το μεταγράψει στο Υποθηκοφυλακείο. Σημειώνουμε ότι η δήλωση αυτή δεν είναι εκπρόθεσμη, αλλά προβλέπεται από το νόμο με σκοπό την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης κατά το μεταβατικό στάδιο της κτηματογράφησης (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Μπορώ να δηλώσω δικαίωμα σε ακίνητο που έχω αποκτήσει με κληρονομιά, για την οποία δεν έχω κάνει αποδοχή (ή άλλη ισοδύναμη πράξη π.χ. κληρονομητήριο);

Ναι, μπορείτε να δηλώσετε το δικαίωμά σας στο Κτηματολόγιο ακόμα κι αν δεν έχετε κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή όμως, θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:

Κληρονομιά με διαθήκη:
1. ο τίτλος κτήσης του κληρονομούμενου
2. ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:
1. ο τίτλος κτήσης του κληρονομούμενου
2. ληξιαρχική πράξη θανάτου
3. πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
4. πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
5. πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Και στις δύο περιπτώσεις χρήσιμο είναι να προσκομιστεί και αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του αποβιώσαντος, εάν αυτό υπάρχει. Όταν συνταχθεί η πράξη αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να προσκομιστεί στο Γραφείο Κτηματογράφησης αντίγραφο της πράξης και του πιστοποιητικού μεταγραφής, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δικαίωμα.

Ποια περιοχή ορίζεται ως αστική και ποια ως αγροτική. Πως μπορώ να μάθω αν η περιοχή που με ενδιαφέρει είναι χαρακτηρισμένη ως τέτοια;

Αστική περιοχή
Ως αστική περιοχή, για τις ανάγκες της κτηματογράφησης, ορίζεται η περιοχή η οποία περιλαμβάνει τη δομημένη επιφάνεια ενός οικισμού, καθώς και την πέριξ αυτού περιοχή στην οποία παρατηρείται τέτοια κατάτμηση οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, που υποδηλώνει προοπτική μελλοντικής αστικής ανάπτυξης του οικισμού έστω και αν σήμερα δεν παρατηρείται συμπαγής αστικός ιστός. Κατά κανόνα οι περιοχές εντός ορίου σχεδίου πόλης και εντός ορίου οικισμού προϋφιστάμενου του 1923 ή οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, χαρακτηρίζονται ως αστικές περιοχές. Είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από τα όρια της αστικής περιοχής, με απόφαση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.:
α) Περιοχές, εντός ορίου οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, που εμπίπτουν εντός των ορίων αγροτικής διανομής ή αναδασμού
β) Περιοχές εντός ορίου οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, που εφάπτονται του ορίου του οικισμού και δεν εμφανίζουν χαρακτηριστικά αστικής περιοχής, όπως ανωτέρω ορίζεται.
Αγροτική περιοχή
Ως αγροτική περιοχή ΟΤΑ για τις ανάγκες της κτηματογράφησης ορίζεται η περιοχή του ΟΤΑ, η οποία βρίσκεται εκτός ορίου αστικής περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο
Δείτε στις περιοχές κτηματογράφησης ποιες περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί ως αστικές και ποιες ως αγροτικές. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική; Ποιές είναι οι συνέπειες από την παράλειψη υποβολής της;

Η υποβολή είναι υποχρεωτική. Άλλως απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για τα δικαιώματα πού δεν δηλώθηκαν. Για τους «αμελείς» επιβάλλεται, εξάλλου, πρόστιμο, το ύψος τού οποίου καθορίζεται εκάστοτε αρμοδίως.

Πίνακας προστίμων

Δικαίωμα εντός αστικής περιοχής

 

Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ.

70 €

Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ.

120 €

Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ.

150 €

Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ.

250 €

Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ.

100 €

Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ.

250 €

Επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας)

50 €

Δικαίωμα σε αγροτική περιοχή

 

Επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή

70 €

Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή

100 €

Επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή

200 €

Επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος

70 €

Κτηματολόγιο σε λειτουργία - Νομικά Ερωτήματα

Σε περίπτωση που κατά την κτηματογράφηση των παλαιών προγραμμάτων δεν υπέβαλα δήλωση για το ακίνητό μου, μπορώ να προβώ σήμερα σε τέτοια ενέργεια στο Κτηματολογικό Γραφείο;

Όχι, αυτό δεν είναι δυνατόν. Μετά την καταχώριση των αρχικών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία και την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου σε μια περιοχή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες διόρθωσης αρχικής εγγραφής. Το ακίνητό σας μπορεί να έχει καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Προϊστάμενο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού της ΕΚΧΑ ΑΕ, τηλ. 210 6505600.

Εάν στην αρχική εγγραφή του ακινήτου μου υπάρχει ανακρίβεια, τι πρέπει να κάνω για τη διόρθωσή της;

Στο νόμο προβλέπεται η διαδικασία διόρθωσης, είτε με την απλή, γρήγορη και ανέξοδη διαδικασία του προδήλου σφάλματος στο Κτηματολογικό Γραφείο, είτε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, που απαιτεί αίτηση στον Κτηματολογικό Δικαστή, είτε με δικαστική απόφαση, εάν πρόκειται για ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση.
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ποια είναι η προθεσμία για διόρθωση των αρχικών εγγραφών;

Η αποκλειστική προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών είναι πέντε (5) έτη. Για το Ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό κατά τη λήξη της πενταετούς προθεσμίας, η προθεσμία άσκησης της αγωγής είναι επτά (7) έτη.
Ειδικά για τις περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999, η παραπάνω προθεσμία είναι δωδεκαετής (12) για τους κατοίκους του εσωτερικού και δεκατετραετής (14) για τους κατοίκους του εξωτερικού (τελευταία παράταση με τον ν.4164/2013).
Η προθεσμία διόρθωσης αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του ΥΠΕΚΑ, με την οποία ορίζεται η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή. Για τυχόν πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού της ΕΚΧΑ Α.Ε., τηλ. 210 65 05 600 ή πατήστε εδώ.

Κατά την κτηματογράφηση υπέβαλα δήλωση, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχω ενημερωθεί για τα αποτελέσματα. Τι πρέπει να κάνω ;

Εάν πρόκειται για περιοχή που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και το κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην υπηρεσία αυτή και να ζητήσετε πληροφόρηση σχετικά με την καταχώριση του ακινήτου σας και του δικαιώματός σας σε αυτό. Εάν πρόκειται για περιοχή που δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, τότε η σχετική πληροφόρηση θα ζητηθεί από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Για πληροφορίες σχετικά με το στάδιο κτηματογράφησης κάθε περιοχής μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΚΧΑ ΑΕ, τηλ. 210 65 05 600 ή πατήστε εδώ.

Το Κτηματολόγιο θα χορηγήσει τίτλους για τα δικαιώματα που συμπεριλήφθηκαν στις αρχικές εγγραφές;

Δεν προβλέπεται διαδικασία χορήγησης τίτλων στους δικαιούχους των αρχικών εγγραφών. Η σύνταξη του Κτηματολογίου που οδηγεί στις αρχικές εγγραφές έχει διαπιστωτικό και μόνο χαρακτήρα, με την έννοια ότι οδηγεί στη διαπίστωση των υφισταμένων δικαιωμάτων που είναι εγγραπτέα στα κτηματολογικά βιβλία. Οι αρχικές εγγραφές, μετά την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται από το νόμο για την αμφισβήτησή τους, θα εξοπλιστούν με αμάχητο τεκμήριο ορθότητας και με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η ασφάλεια δικαίου των συναλλαγών και η προστασία των καλόπιστων συναλλασσόμενων, που θα εμπιστεύονται τις κτηματολογικές εγγραφές.

Πώς θα αναζητήσω πληροφορίες για ένα ακίνητο στο Κτηματολογικό Γραφείο σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου είναι γνωστός;

Σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου είναι γνωστός και αναζητείται η νομική πληροφορία για τα εγγραπτέα δικαιώματα που υπάρχουν στο εν λόγω ακίνητο, θα γίνει έρευνα στο κτηματολογικό βιβλίο και ειδικότερα στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα έρευνας στα κτηματολογικά διαγράμματα, για να διακριβωθεί η ακριβής απεικόνιση του ακινήτου κατά θέση και όρια.

ώς θα αναζητήσω πληροφορίες για ένα ακίνητο στο Κτηματολογικό Γραφείο σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου είναι γνωστός;

Σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός, τότε εφόσον είναι γνωστά τα στοιχεία του κυρίου, μπορεί να γίνει αναζήτηση στα αλφαβητικά ευρετήρια με βάση το ονοματεπώνυμό του. Εάν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα, η αναζήτηση συνιστάται να γίνεται και με τα δύο επώνυμα (πατρικό /συζυγικό). Τέλος, στην περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός η έρευνα στα κτηματολογικά διαγράμματα μπορεί να διενεργηθεί βάσει τοπογραφικού διαγράμματος, προκειμένου να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά στοιχεία που τηρούνται στα Κτηματολογικά Γραφεία;

Τα Κτηματολογικά Γραφεία οφείλουν να χορηγούν πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα τηρούμενα κτηματολογικά στοιχεία σε όποιον έχει έννομο συμφέρον και υποβάλλει σχετική αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπό του, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη και δικαιώματα.

Σε περίπτωση που αδυνατώ να μεταβώ στο Κτηματολογικό Γραφείο για να παραλάβω τα πιστοποιητικά που ζήτησα με αίτησή μου, μπορεί να τα παραλάβει τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό μου;

Στα έντυπα των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών υπάρχει θέση για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του προσώπου, που επιθυμείτε να παραλάβει τα αιτούμενα πιστοποιητικά για λογαριασμό σας, σε περίπτωση δικής σας αδυναμίας παραλαβής. Το πρόσωπο που θα υποδείξετε μπορεί να παραλάβει για λογαριασμό σας τα πιστοποιητικά που ζητήσατε με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

Είμαι κληρονόμος ακινήτου, το οποίο δεν έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και έχει την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη». Πως θα ζητήσω τη διόρθωση της εγγραφής στο όνομά μου;

Εάν το ακίνητο που έχει την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις προδήλου σφάλματος (π.χ. διηρημένη ιδιοκτησία, ακίνητα που έχουν αποκτηθεί με παραχωρητήριο του ελληνικού δημοσίου, ή περιλαμβάνονται σε κοινό τίτλο κτήσης κλπ) θα υποβάλετε Αίτηση Διόρθωσης Προδήλου Σφάλματος στο όνομα του αποβιώσαντος δικαιούχου, επικαλούμενοι τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη κληρονομικού δικαιώματος. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εγγραφή της αποδοχής της κληρονομιάς, έτσι ώστε να καταγραφούν τα δικά σας στοιχεία.

Κτηματολόγιο σε λειτουργία - Τεχνικά Ερωτήματα

Εντοπίζεται διαφορά ως προς το εμβαδόν του ακινήτου μου που έχει καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο και σ΄αυτό που αναγράφεται στον τίτλο μου. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Η τιμή του εμβαδού που έχει καταχωριστεί στα κτηματολογικά στοιχεία είναι αποτέλεσμα της αεροφωτογράφησης που προηγήθηκε κατά την κτηματογράφηση, ενώ η τιμή του εμβαδού που αναγράφεται στους τίτλους είναι προϊόν επίγειων μετρήσεων και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις απόκλιση μεταξύ των δύο τιμών, που είναι προϊόν της διαφορετικής μεθόδου εμβαδομέτρησης. Πληροφορίες για το όριο ανοχής της απόκλισης μεταξύ των δύο τιμών εμβαδού παρέχονται από το Τμήμα Χωρικών Μεταβολών της Δ/νσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου της ΕΚΧΑ ΑΕ.

Τι πρέπει να κάνω στη περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο εμβαδών (συμβολαίου και διαγράμματος Κτηματολογίου);

Εφόσον η διαφορά του εμβαδού υπερβαίνει την ανεκτή αποκλιση και δημιουργείται πρόβλημα στην καταχώρηση των συμβολαίων στο Κτηματολόγιο, πρέπει να κινηθεί η διαδικασία διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων είτε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση είτε με απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου ή όποιου έχει έννομο συμφέρον. Η διαδικασία απαιτεί την έκδοση κτηματογραφικού διαγράμματος για το ακίνητο του οποίου αιτείται η διόρθωση στο αρμόδιο ΚΤ/ΓΡ και η πληρωμή των τελών και δικαιωμάτων.
Η αίτηση συνοδεύεται από:

  • Αντίγραφο του συμβολαίου.
  • Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, που προσαρτάται στο συμβόλαιο.
  • Κτηματογραφικό διάγραμμα που συνοδεύεται είτε από τοπογραφικό διάγραμμα είτε από διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών στο οποίο απεικονίζεται η γεωμετρική μεταβολή. Το διάγραμμα εκδίδεται και χορηγείται από το αρμόδιο ΚΤ/ΓΡ κατόπιν σχετικής αίτησης και εμφανίζει τα όμορα γεωτεμάχια και δίνει σε πίνακα συντεταγμένων τις κορυφές των ορίων και τα εμβαδά τους.
Η αίτηση αποστέλλεται στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα της ΕΚΧΑ Α.Ε., το οποίο προβαίνει σε προκαταρκτικό τυπικό έλεγχο της αίτησης ως προς την πληρότητα των προσκομιζόμενων στοιχείων και στον εντοπισμό των επηρεαζόμενων γεωτεμαχίων. Η εισήγηση του τμήματος αποστέλλεται στο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου ο Προϊστάμενος ελέγχει περαιτέρω τη βασιμότητα της αίτησης. Κατόπιν τούτου, ο ίδιος αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης και εκδίδει σχετική απόφαση, βάσει της οποίας θα ενημερωθεί και η χωρική βάση του κτηματολογίου.
Δείτε την Οδηγία για την αποτύπωση των γεωμετρικών μεταβολών

Θέλω να κάνω κατάτμηση/ συνένωση γεωτεμαχίων και ανήκω στην προηγούμενη περίπτωση. Τι πρέπει να κάνω;

Για κατάτμηση/συνένωση γεωτεμαχίων πρέπει να συνταχθεί κατάλληλη συμβολαιογραφική πράξη. Για την καταχώρηση στο κτηματολόγιο της πράξης αυτής πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από το συμβολαιογραφικό έγγραφο, περίληψη της πράξης, το τοπογραφικό που επισυνάπτεται στο συμβόλαιο και κτηματογραφικό διάγραμμα όπως αναλύεται παραπάνω.