Πληροφοριες.

Βασικές Oδηγίες

Χαρτες
Συχνες ερωτήσεις
Επικοινωνία με το γραφειο
Συμπληρωμένα Υποδείγματα
Κ
Επικοινωνία με το γραφειο
Επικοινωνία

Τι είναι η Κτηματογράφηση;

Σύνταξη του Κτηματολογίου (κτηματογράφηση)

Η σύνταξη του κτηματολογίου ("κτηματογράφηση") μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Κατά την καταγραφή ενός εμπράγματου δικαιώματος καταγράφονται επίσης και μια σειρά νομικών πληροφοριών (ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, στοιχεία της πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα κ.λπ.). Επιπροσθέτως, τα γεωτεμάχια απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές και εμβαδά. Συνεπώς, η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Επιστροφή στην αρχή

Στάδια κτηματογράφησης

Η διαδικασία κτηματογράφησης έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που ξεκινά με την κήρυξη μιας περιοχής υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Συνοπτικά, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 1. Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους στα Γραφεία Κτηματογράφησης και καταχώριση των δηλώσεων σε ψηφιακή βάση.
 2. Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τη διαδικασία της υποβολής δηλώσεων και έχουν τύχει επεξεργασίας από νομικούς και τοπογράφους.
 3. Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) στα Γραφεία Κτηματογράφησης για διάστημα δύο μηνών και αποστολή αποσπασμάτων στους δικαιούχους προς ενημέρωσή τους.
 4. Υποβολή ενστάσεων ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών επιτροπών ή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατά περίπτωση – από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον- για διάστημα δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού.
 5. Αναμόρφωση των κτηματολογικών στοιχείων μετά την εξέταση των ενστάσεων και των αιτήσεων διόρθωσης και σύνταξη των τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. Οι εγγραφές που εμφανίζονται στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες ονομάζονται Αρχικές Εγγραφές, καθώς αποτελούν την πρώτη (αρχική) εγγραφή στο κτηματολόγιο.
 6. Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του παλαιού Υποθηκοφυλακείου.

Επιστροφή στην αρχή

Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας - έντυπα – οδηγίες συμπλήρωσης

Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση

Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωµα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώµατός τους στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. Τέτοια δικαιώµατα είναι π.χ. η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα), η επικαρπία, η δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λπ.), η υποθήκη / προσηµείωση, αγωγές, ανακοπές, κατασχέσεις, µακροχρόνιες µισθώσεις, χρονοµεριστικές µισθώσεις (time sharing), χρηµατοδοτικές µισθώσεις ακινήτου (leasing), µεταλλειοκτησίες, µεταφορά συντελεστή δόµησης. Όποιος αποκτά δικαίωµα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωµα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούµενο δικαιούχο. Η δήλωση αφορά στο δικαίωµα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτοµα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωµα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

Επιστροφή στην αρχή

Έντυπα δήλωσης

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995​.
Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995. (Για ηλεκτρονική συμπλήρωση)

Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (πλην των νομικών προσώπων) για τις περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά. Συγκεκριμένα, στη παρούσα φάση, το έντυπο Δ1 θα χρησιμοποιηθεί για τους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Κοζάνης, Πέλλας, Τρικάλων, Έβρου, Καβάλας, Αττικής, Βοιωτίας και Σερρών όπου πραγματοποιείται η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995​.
Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995. (Για ηλεκτρονική συμπλήρωση)

Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα για τις νέες περιοχές που κτηματογραφούνται από το 2014 και μετά, καθώς και από όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα για τις περιοχές που κτηματογραφήθηκαν το 2008 (π.χ. ΟΤΑ Αθήνας).

Επιστροφή στην αρχή

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα

​Συνυποβαλλόμενα έγγραφα δήλωσης (δικαιώματος κυριότητας, δικαιώματος δουλείας, δικαιώματος προσδοκίας, εξ αδιαθέτου διαδοχής, διαδοχής εκ διαθήκης, έκτακτης χρησικτησίας, εμπράγματων ασφαλειών, κατασχέσεων, εγγραπτέων αγωγών, εγγραπτέων μισθώσεων, δικαιώματος μεταλλειοκτησίας,, μεταφοράς συντελεστή δόμησης, δικαιώματος νομής από αναδασμό).

Επιστροφή στην αρχή

Οδηγίες συμπλήρωσης

Οδηγίες συμπλήρωσης Δ1 -Οδηγίες για την υποβολή δήλωσης Ν. 2308/1995​​

Ειδικές περιπτώσεις (χρησικτησία, βοηθητικοί χώροι, δικαίωμα υψούν (αέρας), προσύμφωνο, κληρονομιά)

Επιστροφή στην αρχή

Τρόποι υποβολής δήλωσης

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση ιδιοκτησίας σας με τρείς τρόπους

 1. Πηγαίνοντας ο ίδιος ή κάποιο τρίτο πρόσωπο στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

  Στην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

  Η δήλωση σε τρία βήματα:

  1. Προσκόμιση δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Αυτόματος υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης - Έκδοση Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» (20ψηφιος κωδικός πληρωμής + ποσό πληρωμής)

  2. Πληρωμή τέλους στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

  3. Προσκόμιση του πρωτότυπου παραστατικού πληρωμής στο Γραφείο Κτηματογράφησης - Παραλαβή του «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

  Στο συμπληρωμένο έντυπο της δήλωσης θα επισυνάψετε:

  α) απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια)

  β) απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  ​Θα χρειαστεί επίσης να επιδείξετε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κλπ.).

 2. Ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της Κτηματολογιο ΑΕ.

  Εάν επιλέξτε να υποβάλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά στην εφαρμογη της Κτηματολογιο ΑΕ, βασική προϋπόθεση είναι να έχετε ένα λογαριασμό e-mail. Προσοχή: η ηλεκτρονική δήλωση είναι σε έντυπο Δ2 το οποίο συμπληρώνουν και φυσικά και νομικά πρόσωπα μόνο για τα πεδία που τους αφορούν.

  Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είτε θα τα σαρώσετε και θα τα στείλετε ηλεκτρονικά ή θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισυνάψετε υποχρεωτικά:

  α) απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

  β) απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λ.π.).

 3. Ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην παρούσα ιστοσελίδα myktima.gr.

  Εάν επιλέξτε να υποβάλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της παρούσας ιστοσελίδας, βασική προϋπόθεση είναι, επίσης, να έχετε ένα λογαριασμό e-mail. Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είτε θα τα σαρώσετε και θα τα στείλετε ηλεκτρονικά (αρκεί για τον σκοπό αυτό η χρήση κινητού τηλεφώνου smart phone) ή θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισυνάψετε υποχρεωτικά: α) απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου β) απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λ.π.). Βασικές διαφορές σε σχέση με την ηλεκτρονική κατάθεση μέσω της ktimatologio.gr είναι:
  • Η διαφορετική δομή, απλούστερη στη φόρμα και τη διαχείριση.
  • Μετά τον υπολογισμό του τέλους της κτηματογράφησης το Γραφείο κτηματογράφησης θα έρθει σε συνεννόηση μαζί σας για το πώς θα καταβληθεί το τέλος. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική η χρήση πιστωτικής κάρτας.Μπορεί να γίνει και απευθείας σε ένα Τραπεζικό κατάστημα ή και με χρήση e-banking.
  • Το σύνολο της δήλωσης πριν καταχωρηθεί οριστικά στο σύστημα, θα ελεγχθεί από το επιστημονικό προσωπικό του Γραφείου Κτηματογράφησης, ενώ για τη δήλωση μέσω της ιστοσελίδας Ktimatologio.gr έχει υπάρξει πρόνοια ώστε να παρακάμπτεται αυτό το στάδιο. Βέβαια και στις δύο περιπτώσεις, μετά την καταχώρηση στο σύστημα, ακολουθεί πλήρης νομικός και τεχνικός έλεγχος της δήλωσης.

  Επιστροφή στην αρχή

  Πάγιο τέλος κτηματογράφησης

  Πάγιο τέλος κτηματογράφησης – υπολογισμός

  Το ποσό τού τέλους κτηματογράφησης είναι:
  • Τριάντα πέντε(35) ευρώ ανά δικαίωμα σε κύριους χώρους (κατοικία, κατάστημα , οικόπεδο κλπ)
  • Είκοσι(20) ευρώ ανά δικαίωμα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κλπ) πού έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο. Δεν βαρύνονται με τέλος οι βοηθητικοί χώροι που δεν έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου
  • Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά και μόνον πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν δήλωση για περισσότερα των δύο δικαιώματα-κυριότητας ή δουλείας-εντός τού ίδιου προκαποδιστριακού ΟΤΑ, καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο και μόνο δικαιώματα (35€Χ2=70€)

  Επιστροφή στην αρχή

  Παραδείγματα υπολογισμού τέλους κτηματογράφησης

  Το ποσό τού τέλους κτηματογράφησης είναι:
  • Δικαίωμα κυριότητας και σύσταση δουλείας:
   Εάν δηλώνεται πλήρης κυριότητα σε κατάστημα, ψιλή κυριότητα σε κατοικία και επικαρπία σε κατοικία, τότε καταβάλλονται τρία τέλη (35€Χ3=105€) για τα τρία δικαιώματα/li>
  • Κυριότητα ή δουλεία με βοηθητικό χώρο, χωρίς χιλιοστά:
   Εάν δηλώνεται ένα δικαίωμα κυριότητας (πλήρης, ψιλή) ή ένα δικαίωμα δουλείας (επικαρπία, οίκηση κλπ) σε κύριο χώρο (κατάστημα, κατοικία κλπ) και σε βοηθητικό χώρο (αποθήκη, θέση στάθμευσης κλπ) ο οποίος δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας (χιλιοστά) στο οικόπεδο, τότε καταβάλλεται μόνο ένα τέλος (35€Χ1+ 0=35€) για το δικαίωμα στον κύριο χώρο.
  • Κυριότητα ή δουλεία με βοηθητικό χώρο, με χιλιοστά:
   Εάν δηλώνεται ένα δικαίωμα κυριότητας (πλήρης, ψιλή) ή ένα δικαίωμα δουλείας (επικαρπία, οίκηση κλπ) σε κύριο χώρο (κατάστημα, κατοικία κλπ) και σε βοηθητικό χώρο (αποθήκη, θέση στάθμευσης κλπ) ο οποίος έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας (χιλιοστά) στο οικόπεδο, τότε καταβάλλονται δύο τέλη (35€Χ1+20€Χ1=55€) για τα δικαιώματα στον κύριο και το βοηθητικό χώρο.
  • Δύο διαφορετικά δικαιώματα επί του ίδιου ακινήτου:
   Εάν δηλώνεται πλήρης ή ψιλή κυριότητα σε τμήμα ακινήτου και επικαρπία σε άλλο τμήμα του ίδιου ακινήτου, τότε καταβάλλονται δύο τέλη (35€Χ2=70€) για τα δύο ξεχωριστά δικαιώματα
  • Κτίσματα για τα οποία δεν έχει συσταθεί διηρημένη ( οριζόντια ή κάθετη) ιδιοκτησία:
   Εάν δηλώνεται γεωτεμάχιο με κτίσματα (κατοικία, κατάστημα, αποθήκη κλπ) χωρίς σύσταση, τότε καταβάλλεται ένα και μόνον τέλος (35€Χ1=35€) ανεξάρτητα από τον αριθμό των κτισμάτων.
  • Κυριότητα και δουλεία σε αγροτικές περιοχές:
   Εάν δηλώνεται πλήρης κυριότητα σε τρία αγροτεμάχια, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού και επικαρπία σε άλλα δύο αγροτεμάχια υπαγόμενα στον ίδιο προκαποδιστριακό ΟΤΑ, τότε καταβάλλονται δύο και μόνον τέλη (35€Χ2+0+0+0=70€)
  • Κυριότητα σε αστική και αγροτική περιοχή:
   Εάν δηλώνεται ένα δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε κατοικία σε αστική περιοχή και τέσσερα δικαιώματα πλήρους κυριότητας σε αγροτεμάχια εντός του ίδιου προκαποδιστριακού ΟΤΑ, τότε καταβάλλονται τρία τέλη, ήτοι (35€Χ1+35€Χ2+0+0=105€).

  Επιστροφή στην αρχή

  Καταβολή τέλους κτηματογράφησης

  Η καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης διενεργείται μέσω των παρακάτω τραπεζών και των αυτοματοποιημένων καταστημάτων του δικτύου των ΕΛΤΑ με την προσκόμιση του προ-εκτυπωμένου Εντύπου "Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης & Υπολογισμού πάγιου τέλους".

   A/Α  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ    ΔΥΝΑΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  
   ΤΑΜΕΙΟ  INTERNET  ATM’S  EASYPAY ΑΥΤΟΜΑΤΑ
   ΚΕΝΤΡΑ 
  ΠΛΗΡΩΜΗΣ

    1  ALPHA BANK​   √  √ -
   -
  √ 
    2  HSBC  -  -     -  -
    -
    3  EGF EUROBANK​  √  -
    4  ΑΤΤΙΚΗΣ  √  -  -   -
    5  ΓΕΝΙΚΗ*  √ -  -  -   -
    6  ΕΘΝΙΚΗ  √
   √
   -   -
    7  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  √
   -  -   -
    8  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  √  √
  -
   √
    -
    9
   ΧΑΝΙΩΝ  √
   -  -   -
   10
   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
   √ -
   -  -    -
   11  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  √
   -  -   -
   12  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΣΕΡΡΩΝ  √
  -
   -   -
   13  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ**  √  - -
   -   -
   14  ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  √
  -
   -   -
   

  *Η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί ο εντολέας στη Γενική Τράπεζα.

  **Η πληρωμή μπορεί να γίνει σε όλα τα αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου των ΕΛΤΑ.

  Επιστροφή στην αρχή

  Διορθώσεις μετά την υποβολή της δήλωσης

  Διόρθωση στοιχείων της δήλωσης

  Εφόσον επιθυμείτε τη διόρθωση στοιχείων της δήλωσής σας μπορείτε να υποβάλετε στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης ή να αποστείλετε με συστημένη επιστολή Αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης , στην οποία θα επισυνάψετε έντυπο δήλωσης με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία που πρέπει να διορθωθούν.

  Επιστροφή στην αρχή

  Διόρθωση στοιχείων επικοινωνίας

  Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης υποβάλλοντας Αίτηση γνωστοποίησης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας . Στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει θα λαμβάνετε όλη τη σχετική αλληλογραφία κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης όπως π.χ. τα αποσπάσματα κτηματολογικών στοιχείων, ενώ τα τηλέφωνα επικοινωνίας θα χρειαστούν στην περίπτωση τυχόν διευκρινίσεων.

  Επιστροφή στην αρχή

  Εκκρεμότητα στο φάκελο της δήλωσης ή Μη μεταγεγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο συμβόλαιο

  Εάν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για ακίνητο που δεν είχατε μεταγράψει στο Υποθηκοφυλακείο, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταγραφής, μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, στην οποία θα επισυνάψετε το πιστοποιητικό μεταγραφής. Σημειώνεται ότι η μεταγραφή των συμβολαίων στο Υποθηκοφυλακείο είναι υποχρεωτική, δηλαδή μόνο το συμβόλαιο χωρίς τη μεταγραφή του δεν οδηγεί στην απόκτηση του δικαιώματος που περιγράφεται σ΄αυτό.

  Επιστροφή στην αρχή

  Μεταβιβάσεις κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης

  Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και μέχρι την έναρξη της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. από κληρονομιά) πρέπει να υποβάλει δήλωση στο κτηματολόγιο. Η δήλωση αυτή δεν είναι εκπρόθεσμη, αλλά προβλέπεται από το νόμο με σκοπό την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης κατά το μεταβατικό στάδιο της κτηματογράφησης. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το έντυπο Δ2 και η δήλωση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης εντός ενός μηνός από τη μέρα που αποκτήθηκε το δικαίωμα,δηλαδή από τη μεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο.

  Επισημαίνεται ότι στο διάστημα μέχρι την ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων οι συμβολαιογράφοι συντάσσουν τα συμβόλαια κανονικά χωρίς να επισυνάπτουν σ΄αυτά οποιοδήποτε πιστοποιητικό και οι Υποθηκοφύλακες μεταγράφουν τα συμβόλαια όπως και πριν χωρίς να ελέγχουν εάν ο πωλητής έχει υποβάλει δήλωση ή όχι. Ο συμβολαιογράφος οφείλει να υπενθυμίσει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου θα χρειαστείτε για οποιοδήποτε συμβόλαιο ή δικαστική ενέργεια που αφορά στο ακίνητό σας μετά την ανάρτηση.

  Επιστροφή στην αρχή

  Επεξεργασία δηλώσεων

  Μετά το στάδιο συλλογής των δηλώσεων η κτηματογράφηση συνεχίζεται με την επεξεργασία των δηλώσεων και την ακριβή οριοθέτηση των γεωτεμαχίων. Η β΄φάση κτηματογράφησης καταλήγει στην κατάρτιση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων. Οι πίνακες αναρτώνται στα Γραφεία Κτηματογράφησης και τους Δήμους, ενώ παράλληλα, αποστέλλονται ταχυδρομικά Αποσπάσματα των εγγραφών σε όσους έχουν δηλώσει δικαιώματα. Η διαδικασία της Ανάρτησης δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγξουν το περιεχόμενο των εγγραφών που έχουν γίνει και να καταθέσουν ενστάσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

  Στο διάστημα μέχρι την Ανάρτηση είναι πιθανόν να χρειαστεί να απευθυνθείτε στα Γραφεία Κτηματογράφησης για μία σειρά θεμάτων, όπως εκπρόθεσμες δηλώσεις, δηλώσεις νέων δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν μετά την διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, αιτήσεις για την διόρθωση στοιχείων σε δηλώσεις που υποβλήθηκαν και άλλες εκκρεμότητες.

  Για αυτές τις υποθέσεις, μέχρι να γίνει η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων πρέπει να απευθύνεστε στα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης και με απλές διαδικασίες, ανάλογα με την περίπτωση, μπορείτε να διεκπεραιώσετε τις υποθέσεις σας.

  Επιστροφή στην αρχή

  Επεξεργασία δηλώσεων

  Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων αρχίζει στις 11.5.2015 και λήγει στις 11.8.2015 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 11.11.2015 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

  Επιστροφή στην αρχή

  Εκπρόθεσμη δήλωση

  Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του ΥΠΕΚΑ. Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων. Σημειώνεται ότι η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου, θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Συνεπώς, σε αυτή τη φάση δεν πληρώνετε πρόστιμο, παρά μόνο το πάγιο τέλος με τη γνωστή διαδικασία στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

  Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά). Συγκεκριμένα, εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση για ακίνητο κτηματογραφούμενης περιοχής, θα πρέπει είτε ο αρχικός ιδιοκτήτης να το δηλώσει και στη συνέχεια να το μεταβιβάσει ή το ακίνητο να μεταβιβαστεί και στη συνέχεια να δηλωθεί από το νέο ιδιοκτήτη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για όσα ακίνητα δεν έχει υποβληθεί δήλωση δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια.


  Πίνακας προστίμων

  Δικαίωμα εντός αστικής περιοχής

   

  Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ.

  70 €

  Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ.

  120 €

  Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ.

  150 €

  Επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ.

  250 €

  Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ.

  100 €

  Επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ.

  250 €

  Επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας)

  50 €

  Δικαίωμα σε αγροτική περιοχή

   

  Επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή

  70 €

  Επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή

  100 €

  Επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερου από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή

  200 €

  Επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος

  70 €

  Επιστροφή στην αρχή